הודעות ומכרזים

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור

פרוטוקול וועדת השלושה – רכב ליסינג – התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 03.09.2023

ניתן לפנות בנושא החלטה זו עד לתאריך 13.09.2023, למנכ"ל החברה, דר' רוני ענבר, בדוא"ל Roni@calcalit.co.il, בצירוף נימוקים מפורטים. בחלוף המועד האמור ייחתם החוזה למתן השירותים.