מוסדות החברה

האספה הכללית

המועצה האזורית חבל מודיעין הינה הבעלים של החברה הכלכלית (בעלת המניות בתאגיד) ומועצת הרשות הינה אסיפת בעלי המניות (האספה הכללית) הממנה את דירקטוריון החברה הכלכלית.

הדירקטוריון

דירקטוריון החברה מונה 15 חברים – 5 נציגי יישובי החבל (חברי מליאת המועצה), 5 נציגי ציבור ו-5 נציגים מהסגל הבכיר של עובדי המועצה.

הדירקטוריון מגדיר את מדיניות החברה ומתווה את קווי המתאר שלה. בפועל, מתבצעת העבודה באמצעות המנכ"ל ובעלי התפקידים בחברה ובליווי צמוד של ראש המועצה (יו"ר הדירקטוריון) ושל ראשי ועדות המשנה של הדירקטוריון.

חברי הדירקטוריון
 • מר סוסן שמעון – יו"ר
 • מר אברהם הרצל
 • גב' ארואסטי מורן
 • גב' אשואל – לוי אביה
 • מר בדירי אורן
 • מר גולדשמיט אבנר
 • מר דה פאו אייל
 • גב' הרוש מזי
 • גב' וולוצקי איריס
 • דר' לב רונית
 • מר להב ג'קי
 • מר סטופל ליאור
 • גב' עילם ענת
 • מר קופרשטיין אילן
 • גב' קורנהאוזר כריסטינה

וועדת כספים והשקעות

הוועדה דנה וממליצה בפני הדירקטוריון במישורים העקרוניים של המדיניות הכספית של החברה. כמו כן הוועדה דנה בתקציב השוטף, בתקציב השקעות, בדו"חות הכספיים ומעבירה לדירקטוריון את המלצותיה.

חברי הוועדה

 • מר איבלר משה – יו"ר
 • עו"ד גבעון איתי
 • מר דנילוף קרול
 • מר דר יוסי
 • עו"ד וולוצקי איריס
 • מר זיידמן רונן
 • גב' כתב אביבה
 • מר קופרשטיין אילן

וועדת משאבי אנוש ומנהל

הוועדה דנה וממליצה בפני הדירקטוריון על נושאי כוח אדם שונים, כגון: יחסי עבודה, תנאי פרישה, הדרכות וכד' לרבות תקן עובדי החברה, בהתאמה ליעדיה והגדרת התפקידים המרכזיים בחברה.

חברי הוועדה

 • מר גל אהרון – יו"ר
 • גב' כתב אביבה
 • גב' סבג דליה
 • מר קופרשטיין אילן

וועדת מכרזים

הוועדה דנה וממליצה לדירקטוריון על כל התקשרות לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, שמבצעת החברה, למעט התקשרויות שאינן טעונות מכרז.

חברי הוועדה

 • מר אליהו אבי – יו"ר
 • מר אלימלך יוסי
 • מר גל אהרון
 • מר הרוש אברהם
 • מר קופרשטיין אילן

וועדת ביקורת

הוועדה דנה וממליצה לדירקטוריון בדבר תכנית העבודה של הביקורת הפנימית, מבצעת מעקב בהמלצות המבקר הפנימי והצעדים שננקטו לתיקון הליקויים.

חברי הוועדה

 • מר מעטוף אביגד – יו"ר
 • גב' גנצ'רסקי שוש
 • גב' דליות איריס

מנהלת פארק התעשייה

מנהלת פארק חמן הוקמה מתוקף תקנון תכנית גז/מק/15/401, ובהתאם להחלטת מליאת המועצה מיום 16.07.2006 הינה אחראית על כל ההיבטים הכרוכים בפעילות המנהלת.

חברי המנהלת

 • מר רמתי דביר – יו"ר
 • גב' אטיה קרנית
 • מר דה פאו אייל
 • מר דר יוסי
 • מר הרוש אברהם

וועדת תמיכות

הוועדה דנה וממליצה לדירקטוריון בדבר הקצאת תמיכות למלכ"רים ציבוריים בהתאם לקריטריונים שנקבעו ואושרו ע"י מליאת המועצה ולתקציב שאושר ע"י דירקטוריון החברה.

חברי הוועדה

 • מר דר יוסי – יו"ר
 • גב' אטיה קרנית
 • גב' גנצ'רסקי שוש
 • עו"ד סטופל ליאור