חזון

הבטחת תשואה חיובית – ציבורית וכלכלית (העלאת רמת הפעילות הכלכלית ואיכות החיים), למועצה ולתושבי החבל באמצעות שימוש מושכל במשאבים הציבוריים והפרטיים המצויים בגבולות הרשות.

במסגרת זו החברה יוזמת, מתכננת ומלווה פרויקטים העוסקים בפיתוח חבל מודיעין, מחד מייעצת ומסייעת ליזמים בכל הקשור לתכנון והקמה של מיזמים בחבל, לרבות בהליכים הדרושים לעניין זה על פי כל דין, מאידך.