מידע ליזם

הקצאת השטח

פארק התעשייה חבל מודיעין נמצא על קרקע בבעלות מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י) אשר מקצה את הקרקעות לציבור בדרך של מכרז, בהתאם לחוק חובת מכרזים, תשנ"ב – ‎1992 ולפי התקנות שהותקנו מכוח חוק זה (תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-‎1993). בשיטת המכרז הפומבי המינהל קובע מחירי מינימום לקרקע לכל מכרז ואינו מאשר הצעות מתחת למחיר זה. ועדת המכרזים הארצית בודקת את ההצעות השונות וקובעת את הזוכה בהתאם לנהלים התקפים במנהל באותה עת. על הזוכה במכרז לחתום על הסכם פיתוח, שבו הוא מתחייב להשלים את הבנייה המיועדת בתקופת זמן מוגדרת (בדרך כלל שלוש שנים). בתום התקופה ולאחר מילוי תנאי הסכם הפיתוח נחתם עימו חוזה חכירה לזמן ארוך.

הודעות על המכרזים מתפרסמות לפחות בשני עיתונים יומיים בעברית ובערבית ובאינטרנט. בדרך כלל ניתן לגשת למכרז בתוך ‎30 יום מתאריך מכירת חוברת המכרז לציבור.

עבודות הפיתוח בפארק התעשייה חבל מודיעין מבוצעות ע"י החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ (כח"מ), אשר אף מנהלת את האתר בכפיפות להוראות תקנון תכנית גז/מק/15/401 המסדיר היבטים שונים הקשורים באופן פעולתו של אזור התעשייה.

הנחיות התכנון

הנחיות התכנון כפופות לתכניות המתאר המקומיות אשר קיבלו תוקף כדין ולכל תכנית מתאר עתידית שתחול על פארק חמן. לצפיה במצב הסטטוטורי לחץ כאן

תנאים לחתימת הסכם פיתוח עם ממ"י

טרם חתימת חוזה פיתוח עם מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י) יהא על היזם להסדיר את התחייבויותיו מול החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ אשר מבצעת את עבודות הפיתוח והתשתיות בפארק התעשייה חבל מודיעין ומתחזקת אותו באופן שוטף, כמפורט להלן:

עם השלמת התחייבויות היזם לחברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ, תמציא החברה ליזם הפנייה למינהל מקרקעי ישראל מחוז מרכז לצורך חתימה על הסכם פיתוח.

תנאים לאישור תוכניות הבינוי

טרם העברת התוכניות לאשור המועצה האזורית חבל מודיעין ולאישור הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה "חבל מודיעין", ברח' מודיעים 10 שהם (טל': 03-9722887,קבלת קהל: ימים ב' ד' 08:30-13:00, יום ג' 12:30-15:30) על היזם להעביר למנהלת פארק התעשייה את המסמכים הבאים:

תנאים לקבלת טופס 4

עפ"י חוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965, חיבור מבנה חדש לתשתיות החשמל, המים והטלפון מותנה בקבלת אישור על השלמת הבנייה כפי שנקבע בהיתר הבנייה (טופס 4). "הרשות המאשרת" לצורך העניין הינה – יושב ראש ועדה מקומית יחד עם מהנדס הועדה, או יושב ראש ועדת משנה לפי סעיף 18 יחד עם מהנדס הועדה המקומית.

על מנת לפשט את הליכי הבקשה לקבלת טופס 4 מוצע להערך, עוד טרם השלמת הבנייה, ולאסוף את האישורים והמסמכים השונים המפורטים להלן שאת העתקם יש להמציא, באוגדן כרוך, לחברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ, כתנאי לחתימתה היא:

 

למען הסר ספק, מובהר בזאת שרשימת הדרישות המפורטות לעיל אינה כוללת אישורים נוספים שיידרשו מעת לעת, במידה ויידרשו, על ידי הרשויות המוסמכות השונות.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם הממונה על הנושא מטעם מנהלת פארק התעשייה, מר יאשי דוידיאן בטלפונים: 03-9791177, 050-5784179.

 

המידע ניתן כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי  ו/או אישור לזכויות כלשהן.