מוסדות החברה

האספה הכללית

המועצה האזורית חבל מודיעין הינה הבעלים של החברה הכלכלית (בעלת המניות בתאגיד) ומועצת הרשות הינה אסיפת בעלי המניות (האספה הכללית) הממנה את דירקטוריון החברה הכלכלית.     

 

הדירקטוריון

דירקטוריון החברה מונה 15 חברים – 5 נציגי יישובי החבל (חברי מליאת המועצה), 5 נציגי ציבור ו-5 נציגים מהסגל הבכיר של עובדי המועצה.

הדירקטוריון מגדיר את מדיניות החברה ומתווה את קווי המתאר שלה. בפועל, מתבצעת העבודה באמצעות המנכ"ל ובעלי התפקידים בחברה ובליווי צמוד של ראש המועצה (יו"ר הדירקטוריון) ושל ראשי ועדות המשנה של הדירקטוריון. 

חברי הדירקטוריון

 

וועדת כספים והשקעות

הוועדה דנה וממליצה בפני הדירקטוריון במישורים העקרוניים של המדיניות הכספית של החברה. כמו כן הוועדה דנה בתקציב השוטף, בתקציב השקעות, בדו"חות הכספיים ומעבירה לדירקטוריון את המלצותיה.

חברי הוועדה

 

וועדת משאבי אנוש ומנהל

הוועדה דנה וממליצה בפני הדירקטוריון על נושאי כוח אדם שונים, כגון: יחסי עבודה, תנאי פרישה, הדרכות וכד' לרבות תקן עובדי החברה, בהתאמה ליעדיה והגדרת התפקידים המרכזיים בחברה.

חברי הוועדה

 

וועדת מכרזים

הוועדה דנה וממליצה לדירקטוריון על כל התקשרות לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, שמבצעת החברה, למעט התקשרויות שאינן טעונות מכרז. 

חברי הוועדה

 

וועדת ביקורת

הוועדה דנה וממליצה לדירקטוריון בדבר תכנית העבודה של הביקורת הפנימית, מבצעת מעקב בהמלצות המבקר הפנימי והצעדים שננקטו לתיקון הליקויים.

חברי הוועדה

 

מנהלת פארק התעשייה

מנהלת פארק חמן הוקמה מתוקף תקנון תכנית גז/מק/15/401, ובהתאם להחלטת מליאת המועצה מיום 16.07.2006 הינה אחראית על כל ההיבטים הכרוכים בפעילות המנהלת.

חברי המנהלת

 

וועדת איכות הסביבה וחזות הפארק

הוועדה דנה וממליצה לדירקטוריון בדבר הטמעת עקרונות "הרכש הירוק" במכרזי החברה -  העדפה למוצרים ידידותיים לסביבה, לייצור מקומי וכד'. בנוסף, אחראית על טיפוח הנוף המקומי בפארק חמן  כמשאב סביבתי וחברתי.

חברי הוועדה

 

וועדת תמיכות

הוועדה דנה וממליצה לדירקטוריון בדבר הקצאת תמיכות למלכ"רים ציבוריים בהתאם לקריטריונים שנקבעו ואושרו ע"י מליאת המועצה ולתקציב שאושר ע"י דירקטוריון החברה.

חברי הוועדה